databases

adodb-5.04.pkg
cdb-0.75.pkg
couchdb-0.9.1.pkg
couchdb-devel-0.10.0r799093.pkg
db3-3.3.11.pkg
db41-4.1.25.pkg
db42-4.2.52.pkg
db43-4.3.29.pkg
db44-4.4.20.pkg
db45-4.5.20.pkg
db46-4.6.21.pkg
db47-4.7.25.pkg
dbh-1.0.24.pkg
edb-1.0.5.pkg
fastdb-3.05.pkg
freetds-0.82.pkg
gauche-dbd-mysql-0.2.1.pkg
gdbm-1.8.3.pkg
libdbi-0.8.3.pkg
libdbi-drivers-0.8.3-1.pkg
libgda3-3.0.4.pkg
libgda4-4.0.4.pkg
libpqxx-3.0.1.pkg
libpqxx26-2.6.9.pkg
libsdb-0.6.2.pkg
mdbtools-0.6pre1.pkg
metakit-2.4.9.3.pkg
mongodb-1.0.0.pkg
mysql-proxy-0.6.1.pkg
mysql-zrm-2.0.pkg
mysql3-3.23.58.pkg
mysql4-4.1.22.pkg
mysql5-5.0.85.pkg
mysql5-devel-5.1.38.pkg
mysql5-server-5.0.85.pkg
mysql5-server-devel-5.1.38.pkg
mysqltcl-3.02.pkg
mysqlxx-3.0.8.pkg
openldap-2.3.35.pkg
pazpar2-1.0.9.pkg
pgbouncer-1.3.1.pkg
pgintcl-3.0.2.pkg
pgpool-3.4.1.pkg
pgpool-II-2.2.4.pkg
pgtcl-1.5.pkg
postgis-1.4.0.pkg
postgresql_autodoc-1.31.pkg
postgresql-devel-20090613.pkg
postgresql-server-devel-20090613.pkg
postgresql80-8.0.22.pkg
postgresql80-doc-8.0.21.pkg
postgresql80-server-8.0.21.pkg
postgresql81-8.1.18.pkg
postgresql81-doc-8.1.17.pkg
postgresql81-server-8.1.17.pkg
postgresql82-8.2.13.pkg
postgresql82-doc-8.2.13.pkg
postgresql82-server-8.2.13.pkg
postgresql83-8.3.8.pkg
postgresql83-doc-8.3.7.pkg
postgresql83-server-8.3.7.pkg
postgresql84-8.4.1.pkg
postgresql84-doc-8.4.0.pkg
postgresql84-server-8.4.0.pkg
postgresql85-8.5alpha1.pkg
postgresql85-doc-8.5alpha1.pkg
pqa-1.6.pkg
pure-odbc-0.4.pkg
qdbm-1.8.77.pkg
redis-0.900.pkg
slony1-2.0.2.pkg
spatialite-2.0.pkg
spatialite-devel-2.1.pkg
sqlite2-2.8.17.pkg
sqlite3-3.6.17.pkg
sqliteman-1.2.0.pkg
tcl-sqlite3-3.6.17.pkg
tdb-1.0.6.pkg
tinycdb-0.74.pkg
tokyocabinet-1.4.23.pkg
tokyocabinet-clj-20090505.pkg
tokyocabinet-java-1.18.pkg
tokyotyrant-1.1.27.pkg
unixODBC-2.2.14.pkg
xbase-2.0.0.pkg
zebra-2.0.36.pkg